Malanggheng Bhâsa Madhurâ Kalabân Aghunaaghi Bhâsa Sè Saè Tor Sè Lerres

Bangkalan,Maduracorner.com – Bhâsa Madhurâ aropaaghi sala sèttong bhâsa sè èghunaaghi orèng Madhurâ neng polo Madhurâ bân èghunaagi orèng Madhurâ neng lowar Madhurâ. Bhâsa ka’dinto parlo èpèyara bân èpatombu kaangghuy teptep èghunaagi sabbhân arè sareng orèng Madhurâ.

Tombu â’ pasèra sè aghunaaghiâ neng,bân ghâmbhâ’na bhâsa Madhurâ ghumantong d â’ para,polo Madhurâ otabâ neng loar Madhurâ, kong-langkong d â’ bhâsana dhibi’. Bhâsa Madhurâ ampon,ngangodâdhân sè ampon ghumatè d â’ para seppo sè mèyara molaè dhimen,èangghep cè’ parlona mongghu d kantos samangkèn, namong è jhâman samangkèn ampon tombu pan-saponapan pokpara (problematika) âlem,neng bhân-sabbhân arè è d apol-kompol otabâ adon-jandon sakancaan. Ampon tabhu’tè sala sèttong pamangghi jhâ’ bhâsa Madhurâ korang èrabât tor èpèyara mongghu ngangodâdhân. Aponapa mè’ saka’dinto? Amarghâ bhâsa Madhurâ èangghep bhâsa sè korang modern bân korang gaul neng dât-ngodâdhân. Pramèla dâri ka’dinto cè’ parlona manabi bhâsa Madhurâ ka’dinto eajhâraghi dâ’ na’poto molae omor sataon kantos dhibâsa.

Takae’ sareng pokpara sè ampon nyebbâl neng rèn-arèn epon. Bhâsa Madhurâ cè’ parlona èpalanggheng bân èpatombu menangka ka’ dinto ampon dhâddhi kawajibhânna orèng Madhurâ. Sala settong conto sè ampon kalampan kantos samangkèn èngghi panèka bâdâna program-program siaran bhâsa Madhurâ neng radio Karimata FM sareng Ralita FM sè èpèyara sareng èlampaaghi “Yayasan Pakem Maddhu” into jhugâ bâdâna atoran neng è,âri ka’d,sè bâdâ neng kabhupatèn Mekkasân. Salaèn d PERDA sè ampon èsaroju’i, sareng pamarènta Mekkasân, jhâ’ pangajhârân bhâsa Madhurâ jhugân parlo èbadaaghi neng pangajhârân SMA. Kadhâddhiân into ampon kalampan ghân sakonè’ kong-langkong neng pangajhârân,saka’d SMA se epamaso’ dâ’ Muatan Lokal mongghu kurikulum KTSP. âlem malanggheng bhâsa Madhurâ bisa lebât,Pramèla dâri ka’dinto è d âri pan-saponapan kadhâddhiân sè takaè’ sareng aghunaaghi bhâsa sè saè,d tor sè lerres.

Salaèn â’ sakancaan,,âri kasebbhut. È bâkto abudhâbu otabâ ator-cator d,d into marloaghi bhâsa sè saè tor,bhâla krabâ, sareng sè padâ seppo ka’ d sè lerres menorot ondhâgghânna. Melana marloaghi èlmo sè bisa majhârna’ ponapa bhâsa Madhurâ ka’ dinto menorot se aghunaaghiâ. Namong parlo èkaghâli saè mongghu para tarètan sè ghumatè dâ’ bhâsana dhibi’. Jhâ’ into parlo èghunaaghi akor menorot kennenganna.,bhâsa Madurâ ka’d â’ ondhâgghâ bhâsana sè aghunaaghi. Kadhiponapa aghunaaghi,Ghumantong d â’ rèng seppo ka na’potona, kèyaè ka santrèna, lakè ka binèna,,mongghu d otabâ sabhâligghâ.

Mèlana bârghâ Madhurâ kodhu mèkkèr ghân sakonè’. Bhâ’ bisaa bhâsana dhibi’ tombu bân èpalanggheng kantos taon sebhâkal dâteng. Insya Allo manabi bârghâ Madhurâ ngaghungè pangghaliân sè lanjhâng kaangghuy arabât bân mèyara bhâsana dhibi’ kantos akhèr jhâman. Bi-lebbi ampon ebiyasaaghi â’ sadhâjâna,â’ na’potona. Parlo èkaghâli saè jhugâ d,molaè ghi’ kènè’ d bârghâ Madhurâ. Jhâ’ bhâsa ka’dinto tombu bân aobâ menorot jhâmanna, bân menorot sè aghunaaghiâ. Saterros èpon, ampon dhâddhi lumbrana manabi èjhâân aobâ dhâddhi èjhân sè anyar, èngghi panèka “Èjhaan Taon 2004”. Kalabân aobâna èjhâân, kadhâddhiân ghâpanèka aropaaghi kadhâddhiân sè saè mongghu bârghâ madhurâ. Jhâ’ Bhâsa Madhurâ ampon andi’ pandhuman sè âri jhajharbaan,saè menorot cara nolès bân cara macana. Pramèla d kasebbhut, lèbat jhâjhârbâân kasebbhut, ngèrèng malanggheng bhâsa Madhurâ kalabân aghunaaghi bhâsa sè ampon dhââddhi kabiyasaanna sabbhân arè, bi-lebbi manabi aghunaaghi sè saè tor sè lerres akor sareng ondhâgghâ bhâsana. 

By : M. Hafid Effendy
Tolesan ka’dinto asombher dhari: : ww.okaramadura.com

Email Autoresponder indonesia