Sennen Permainan Tradisional Songennep

Di Alun-Alun kota setiap hari Senin

Maduracorner.com.Bangkalan – Ada permaian tradisional unik yang kerap dilakukan para abdi dalem Karaton Sumenep Tempo Dulu yaitu “Sennen”, permainan ini juga kerap disebut dengan Sodoran / Suduran. Permainan ini dilakukan di Alun-Alun kota setiap hari Senin.

E kacareta’a e dalem Babad Songennep karanganna R. Werdisastara Halaman 103, mon mosem nyeor dang-kadang e lon-alon Songennep badha men-rammen enyamae Sennen (Sodoran). Se asennen iye areya para Pangeran, Tamenngung, Arja, Panji ban Para Mantre, sakabbina padha nompa’ jaran samba neggu’ salodor. Se ekagabay salodor areya kaju solor se komel, lanjangnga empa’ dheppa, ekonco’na epasange papenthol ban bu-jambu sakone’.

Pangangguyya orengnga : acalana, e baba ngangguy pasmen, arape’ bathek, akerres nangeng ta’ akalambi, abedda’ koneng , ngangguy gajang oleng. Mon Mantre kakase akalong ban agellang malathe.

Saellana pas abaris e lon-alon, tello kale jaranna pas epaserek, salodorra e teggu’, e tengnga’anna e pamalang. Samarena pas eaddu gan dhaduwe’ sareng e tabbui tabbuwan sennen se pajat e tabbu ban are sennen. Pacampona gante guthak otaba gante juju jaranna bi’ salodorra. Sekemma jaranna nyongklang otaba mancal jareya se kala. Mon la badha se kala, sebannya’na oreng se nenggu padha asorak.

Se ngator ngeras daddi babutona iye areya Ajek Kabajan. Kabajan kene’na ajaga e salenglengnga lon-alon, parlona la mon oreng se asennen buri’na nyedding ka tana otaba cometthena gaggar pas e tangkep, e dinda katopa’ saebu. Dinda jareya e kala’ Kabajanna. La mon ta’ majar katopa’ maste majar pesse saebu dhuwit f.833.

Saompama badha Pangeran, Tamenggung, Arja, Panji, Mantre so Parjaji ta’ noro’ asennen tape nenggu pas e tangkep keya, edinda katopa’ saebu. Dineng se olle nenggu coma Rato ban oreng kene’ se banne Mantre.
Panengguna ta’ kalaban ngangguy bajaran pa-apa, mon Rato ngoladi reng asennen alonggu e Paseban rateng sapacara Karatoanna.

Pustaka :
– Werdisastra. R , Babad Songennep

Sketsa :
– fnf-sepoeloe © 2013

❝ SONGENNEP TEMPO DOELOE ❞sennen soengennep

Pos terkait