Serial Lagu Madura (bagian III) OLLÈ OLLANG (Sè Nganghit : N.N)

perahu
Ollè ollang, parao alajârrâ, alajâr ka tèmor ḍâjâ
Ollè ollang, alajârrâ ka Madhurâ
Ollè ollang, alajârrâ ka Madhurâ

Ollè ollang, paraona alajârrâ
Ollè ollang, alajârrâ ka Madhurâ

Ollè ollang, tojjhuânna ka mor ḍâjâ
Ollè ollang, alajâr ḍâri Sorbhâjâ
Ollè ollang, wa’ sè lajârrâ la èbhâbbhâr.

(MENDAPATI ARAH)

Mendapati arah, perahu akan berlayar, berlayar ke timur laut
Mendapati arah hendak berlayar ke Madura
Mendapati arah hendak berlayar ke Madura

Mendapati arah, perahunya akan berlayar
Mendapati arah hendak berlayar ke Madura

Mendapati arah, tujuannya ke timur laut
Mendapati arah, berlayar dari Surabaya
Mendapati arah, itu yang layarnya sudah di urai

Pos terkait