Al-Fatèha (Bhâsa Madhurâ)

985 views

Artena Al-FatehahBY : Adrian Pawitra

Maduracorner.com.Bangkalan –

1. Bit Asma èpon Allah sè Maa Mora tor Asè.

2. Sanèrbhâna pojhi mongghu ka Allah, Pangèran samarbhâ alam.

3. Maa Mora tor Maa Asè. 4. Sè ngobâsanè arè pambâlessân.

5. Ghun coma ka padhâ Panjhennengan bhâdhân kaulâ nyembhâ, ghun coma ka padhâ Panjhennengan bhâdhân kaulâ nyo’on pertolongan.

6. Toddhuaghi bhâdhân kaulâ lelampan sè jhuntrong.

7. (Èngghi panèka) lelampan èpon rèng-orèng sè ampon Panjhennengan parèngè nè’mat, bânnè (lelampan) sè èdhukanè bân bânnè jhughân lelampanna rèng-orèng sè taposang. Aamiin (Yâ Allah, kabbhullaghi dhuwâ abdhi dhâlem).

banner 468x60)

Posting Terkait

Email Autoresponder indonesia