Mongghu Dâ’ Kita Arè Sè Paleng Parlo, Engghi Paneka Are Samangkèn, Sapanèka Pessen Bângatowa Madhurá

Arassaaghi neng Are Samangkèn I By : Okara Madhurâ

Maduracorner.com.Bangkalan –

Ampon dhãddhi orangtuasépat dari manossa é 11490_123734041169031_83466642_n 182506_475289945848893_112339867_ntosabâkto aromasa wâswás ngadhebbhi kaodi’an paneka. Namong bâdà sepat manossa sé paleng kotor nalket è ate èngghi panèka rassa kocèbhà sareng rassa kobâtèr.

Dhinéng rassa kocébhâ panéka esababbhaghi sareng kadhâddhiân neng bâkto sè ampon Ièbât, dhineng rassa kobàtér èsabâbbhâghi sareng kadhàddhiàn sè bhádhi dateng. Coma bisaos orèng ta’ kèngeng ros-terrosan mèkkêré sè ampon kalampan ghàpaneka. Partengkan se ampon kalampan neng bàkto se ampon Iébàt ngèreng coma padhddhi pangalaman.

Pajhât tad’jhubâ’na kita ngèmodhi pangalaman, la-mala bâdà oreng sè amostaèlaghi ngamodhi pangalaman ghàpanèka kaangghuy èpadhàddhi ghuru sé sapanéka kaangghuy madhàddhi pangalaman ghàpanéka menangka énergi kaangghuy partengkan e Are Samangken rielaèpon Are Samangken saéstona aropaaghi are sè paèng parlo. sè bâjib èpèkkèrè.

Dhénéng are se ampon tapongkor bása saos bhãdhi mot – ngèmodhi partengkan kita pola-pola bâdá sé kaléro, sé spaneka kita bise ngobã otabâ mateppa lalakon kita sè Ia’ saé A bàkto tapongkor. jhughàn Se safanéka kaangghuy Are Samangken. Dháddhi lerres se eatoraghi è attas jhã’ pangalaman panéka kèngêng apadhàddhi ghuru. épadhàddhi angajharàn kaangghuy nambài energi Are Samangken.

Dhineng rassa kobâtèr akadhi saé sebbhuddhâghi e attas jha’ sè anyabãbbhâghi èngghi panéka karana partèngkan Se ghi, ta’ kadhãddhián. Pajhát kita parlo jhughà kèr-mèkkèr partengkan sé bhàkal dãteng namong kita ta’ parlo kantos talebât kobàtèr. Se sapanéka, sabáb kita ampon nambãi pangalaman bakto sè tapongkor kaangghuy nambãi energi Are Samangkèn. pajâkèn jhá bãkto ee bhàdhi dâteng bisa kalakon kalabán saé

Namong sanarè sapanéka, kita kodhu onéng sanaré bàkto sè ampon ghàpanèka èkaparlo sapanèka jhugan bakto sè bhâdhi dàteng, kodhu èkèr-pèkkèr dhimèn, sadhâjhã ghi’ sanget aparloan Are Samangkèn Nambãi ènergi Are Samangkèn sareng pangalaman sé tapongkor tadà’ laèn kita coma masakoné’ résiko.

Dhinéng résiko panèka biasa ésebbhut sé Iang-ngalangè nojjhu dà’ katremtemman, kasalameddhAn. Tadâ’ lalakon sé ta aghándhu résiko. Kita ta’ osa kobátèr dâ rèsiko. Oreng se alalakon talèbãt te-ngatè marghâ kobãtér dâ résiko oréng ghãpanèka bhàkal pagghun Ia’ jhu-mahu Sepat sé talèbàt tè-ngaté ta’ bhàdhi abhakta da kamajhuàn. Saèstona kita ta bisa maèlang resiko panèka kita coma bisa ngoangè otabâ rnakènè’.

Se sapaneka karana kita kodhu alako, ngator, arassaaghi neng Are Samangkèn.  Are Samangkên kita bisa ngobâ celleng dhâddhi méra, coklat dhâddhi bhiru pokettèpon Are Samangken ngalakonana ponapa’a bisaos bisa.  Se sapanéka sabâb bakto se tapongkor ampon Ièbât ampon tadá’. Pangalaman bãkto sé tapongkor ampon ta, sadhâjâna bisa èèmodhi. Opamaépon pangaIaman tapongkor bãdá se kaléro , tantona bisa jhughán eobà namong obáán epon pagghun neng bàkto Are Samangkén. Dhàddhi Are Samangken panéka are se paleng parlo bànné bàn’ otabâ lagghuna.

Kanyataan Odi’ Kodhu Etarema

Saéstona oréng sé ékhlas ngadhebbhi br narèma bàdàna Are Samangkèn, kéngéng é sebbhut oréng ghàpanèka padà sareng naréma kanyataan.  Amostaèllaghi bhàràng sé nyata (bilã ta naréma kanyataan) panèka mompang dã’ bhàburughân beccé’ bàngatowa Madhurâ sé nyebbhuttaghi tello’ parkara sé kodhu èjháui iya arèya, batek teghaàn, mamabà ka oreng Iaén kantos bhàdhànna ta ajhi sarta amostaèlaghi bhâràng sé nyata. Kalabán naréma kanyataan panéka. sarta ngadhebbhi Are Samangkèn

kalabân èkhlas, panèka ngabhutoaghi kabijaghàn sarong pangghàliân se parjliughà tor bángal. Dhinèng kabàngalan panéka coma èkaandi’ sarerig oreng Se parcajà dà kamampoan bhâdhànna sareng jhughàn parcajà dà bdAna kamampoann.a oreng laen. Kaangghuy ngaolle kaparcajãàn kasebbhut orèng paneka kodhu jhujhur. Jhujhur dà bhàdhânna dhibi’ jhughán jhujhur dà orèng laèn.

Kalabãn naréma Are Samangken kalabàn èkhlas, kéngeng koca kita ampon naréma sadhàjâ paparèngnga Se Morbhà Jhàghàt, kalabân ta ele-pèle. Manabi ampon sapanéka odi’ kita ampon tamaso’ dà odi’ se asokkor. Sabhàligghã manabi kita ta naréma kanyataan Are Samangkèn, odi’ kita padà sareng odi’ neng alam prasangka é alam ta’ nyata otabà odi’ neng alam mémpè.

Manabi sapanèka ampon tantona bisaos sadhãjã partèngkan kita ta’ nyata se tantona nyalèndha dan kapprana sabàb sadhàjàna ampon katengal bânnè sé salerressa, sadhàjà ampon ta’ nyata. Akhèrèpon kaodi’àn kita neng Are Samangkén se mastèèpon kombhirá tor anyennengaghi Iajhu marabhudhi odi rieng kennengngan sé ta’ palasdhà meng-remmeng, akadhi neng dãlem mèmpe

Bâkto Ngeröng Ghunaaghi Kalabán Saé

Neng bburughan Beccé bángatowa Madhurá esebbhuttaghi jhughàn engghi paneka tello’ parkara se kodhu èpèyara èngghi panèka bakto, péssé bàn kasèhadhàn. Sanarè kita ta’ tako’ ngadhebbhi rèsiko, macem panapaa bisaos dâlem ngalakone kaodi’ân panéka. kita ta’ samosténa ngalombhar résako ghãpaneka aghubhek kita.

Mara ator e attas kita kodhu usaha kaangghuy makènè’ rèsiko ghàpaneka sabâb kita ta’ bisa maèlang sadhãjãna , tor usaha ghâpanèka kodhu molaè Are Samangkén. tor ghunaaghi bakto sé bâdà, sanaré kita parappa’na alako, hatta parappa’na kita neng-sennengan, jha’ sampe’ epa tellat.

Al hasèl, sadhàjà lalakon sé bisa èghàràp Arè Sarnangkèn kodhu èpamarè Are Samangkèn jhughan kita ta’ kengeng nyénglaè bâkto sè bàdà neng Are Samangkén. Dhabuèpon bàngatowa Madhurà paseraa bisaos sé aghunaaghi bâkto Are Samarigken, dâlem namong ngestoaghi saménggu bisaos insyaallah, kaparcajaãn dá’ aba’ dhibi bhàdhi atambâ tor lnsyaallah rèng-orèng neng sakobhengnga kita saján atambà bànnya’ se parcaja dà’ kita mananabi sapaneka kita tamaso’ dà’ ghàlumpo’na oréng sé bhâjjrâ. Ngèreng para maos areng-sareng kaulà padáà ngalampaaghi pessen bàngatowa Madhurà panèka , kong-langkong dà para maos se aromasa korang parcajâ dã’ kamampoanna salérana dhibi’.

Ngereng Are Samangken Padhaddhi Sombherra Kajhâjâân.

Dhâbuna Bángatowa, Are Samangken paneka èbhàràt ka’-bhungka’an se Iebbhá’ buwâna. Para’ sadhãjãna raiica’ ngarèmpeng sareng buwà.. sadhàjà buwà ghápanèka ebharat kajhàjààn sé kodhu èkaoll è sareng kita. Dhãddhi Are Samangken sombherrà kajhàjáàn, ngeréng rebbhu’ kajhàjààn ghãpaneka kaangghuy kita. Pajhàt patot kita ghimeng sè ngala’a buwà se bànnya’ ghàpaneka, dhi-kadhià kita ghimeng neng e pasar kita terro ngobangana jhuko’, tape e pasar talèbát bânnya jhuko’ èdhásar kantos kita ghimeng se mèlèa.

Namong ghimeng kita bánnè namong polana talèbat bànnya’ jhuko’ jhughàn madháddhi ghimeng marghà arghàèpon jhughà larang. Pèkkèran kita lajhu wàswâs otabà péssimis manabi ngobànge tanto résiko ta’ bisa ngobâangè bànnya’ sabàb obàng coma sakonè’, dhâddhi pèkkèran kita Iajhu apèkkêr ngobàngana dhing arghãna jhuko’ ampon modà bisaos.

Tolèsan ka’dinto nyalèn dari Okara Madhurâ
Mogha-mogha daddiya manfaat

Pos terkait