Puisi Madhurá Adrian Pawitra

Nolès novel se aghambaragi budhajjha Madhurâ. By : Adrian Pawitra

Adrian Pawitra, lahèr è Bangkalan, 20 Agustus 1969. Saleraèpon rèng sè ngatresnani buddhajâ, Madhurâ. Salaèn ka’dinto, ampon nerbi’agi tor nyoson buku tor nyepta lagu-lagu Madhurâ, tor nyoson pantun-pantun Madhurâ. Saleraèpon jughan nyoson Kamus Bahasa Madura – Indonesia (Penerbit PT. Dian Rakyat Jakarta, tahun 2009), nyoson Kamus Bahasa Indonesia – Madura (namong ghi’ ta’ terbi’) , nolès novel se aghambaragi budhajjha Madhurâ, nolès puisi Madhurâ, salaèn samangkèn ghi’ ngabhule tor nyepphoe Yayasan Pragalba, sekretaris LPKM (Lembaga Pelestarian Kesenian Madura), tor aktif e Komunitas Tèra’ Bulan, jughan e Pangghellâr Bhuddhi “Nangghâlâ” pada komisi Bahasa Madura.

Ghi’ Nyapo’ Sobbhu

Ajhâlân kadhibi’ân è rem-oremma cajâ

Bâḍâ è nga-tengngana sèttong kennengngan, akadhi ngarbâng

rassana bhâdhân.

Mo-temmona tapanggghi sareng alè’ raddhin buwâna atè,

ta’ man-toman bulâ ngrassaaghi atè kapèraghân.

Biyasana lè’ dhika ta’ toman marḍuliaghi bulâ polè,

sejjhegghâ dhika bân bulâ pon abit apèsa.

Pajhât tapèsa ongghu

Tabegeggennan nalèka dhika asanappel ka bulâ

pèpèna sè ghi’ bâcca adhrisdhisân aèng mata, nalpè’ ka pèpè bulâ

palèrègghâ dhika lè’ matalka atè

rassa caltong sè ampon abit bâḍâ èḍâlem atè

dhâddhi ngobbhâr ḍâḍâ sè èpossa’è rassa tarèsna sè èsto

bit-abit polè dhika pas ngèṭèsaghi prasaan bulâ

atè bhingong ta’ karowan, mon tarèsna lè’ torè bi’ ongghu

ḍu… jhâ’ kangsè’ bulâ ngen-bângennan

dhika ngandhika tarèsna namong dhika ta’ kobâsa

ghun coma pandhengnga dhika mènangka cacana atèna

dhika sajân jhâu ḍâri bulâ,

ètabâng.. sâjân ètabâng sajân ta’ kacapo’

Atè ḍeg-gâḍegghân,.. tako’ kaèlangan dhika polè

Bulâ jhâghâ è teng-pettengnga

È… taona bulâ ghun coma amèmpè

Namong atè talanjuk bhunga bân kapèraghân ongghu

Ta’ anapè makko ghârowa ghun coma mèmpè

Ca’èpon, … mèmpè kembhângnga tèḍung

Pajjhâr pon para’ ngombârrâ

Ajâm saroju’ paḍâ akongko’, monyèna sanget lantè

Bhâjjhrâ ghi’ nyapo’ sobbhu!!

Jhengghâlâ, Agustus 2010

Kembhâng Kènè’ Senṭèk

Nalèka langngè’ è jhubârâ’ onḍem ngajhibet

Bi’-dhibi’ ân bulâ toju’ atongghul to’ot mabi mandhengngè

kembhâng kènè’ senṭèk mèbis kembhâng mabâr

Sè ghi’ bhuru mekkar ngacengngar

Atè mojhi bân ngarep ma’ ta’ legghis èlobbhâ

Namong.. dhâksakala ojhân dherres angèn akalangbusbus

Bulâ buru aberka’ ghâncang, adhinaaghi kembhâng kènè’ senṭèk

Nyarè pangaobhân sè teḍḍhu

Napè bhâ’ rosagghâ kembhâng ghârowa ècapo’ ojhân?

Bulâ ngo’-prongo’an cè’ pegghellâ,.. pegghel ongghu taḍâ’ paḍâ

Adhi’-dhindhi’ ojhân pas la ambu, langngè’ acajâ polè

Bulâ cè’ agherrâ,.. agher ongghu nègghuâ kabâḍâânna

kembhâng kènè’ senṭèk

Kembhâng ghârowa ella rosak, ella potong dâlânggiddhâ,

Ta’ kennèng naddhek sodhek polè

Bulâ ghun coma ngellos ḍâḍâ, coma ngarep,

kembhâng kènè’ senṭèk ghârowa pagghunna èsak

Bulâ ajhânjhi,.. mojhââ salanjhângnga.

Jhengghâlâ, Agustus 2010

Talekko

ngalèbâdhi bhut-ombhut, èbbhâ’ moso ghi-bighiân

è mosèm nambhârâ’, ghu-lagghu sè èoburi ebbhun

pandhengnga mata ghi’ taalang bun-arbun

sambi ngèjhung bi’ saronèn sè ètopè dhâghâ kalowar ra’-ora’ èlè’èrra

toju’ kadhibi’ân è bâto karang è pèngghir sèrèng

mano’ talekko la paḍâ ombâr, cè’ locona, cè’ manèssa lèlèbâna

mano’ sè èsebbhut kèya dhârâ tasè’

amarghâ para’ paḍââ bi’ mano’ dhârâ

buluna èsak abârna bu-abu

cocco’na abâk lanjhâng bân lancip

èmot ka alè’ sè raddhin, sè maghreggheddhân atè

pon la abit bulâ sè nyarè dhika, bâḍâ èko’imma ma’ taḍâ’ kabhârrâ

ḍu alè’ dhika raddhin tor manès amara talekko,

sè ngabbher è bâng-abâng, pangabângnga ngatang rè-lèrè

malar moghâ èpastèaghi jhâ’ dhika pajhât pèlèan atè bulâ

ḍu Pangèran kabbhulaghi pangaterro abdhi dhâlem

ka alè’ sè raddhin sè amara talekko,

sè ngapèncotè atè.

Jhengghâlâ, Agustus 2010

è ghai’ dhari TreTans blogger

Tolesan ka’dinto asombher dhari: : Puisi Madhurá Adrian Pawitra – Okara Madhurâ – Okara Madhurâ – Arabât Bâdàna, Kaangghuy Maenga’ Tadâ’na http://www.okaramadura.com/puisi-madhur-adrian-pawitra/#ixzz31do5UAHb
Moga-moda daddi manfaat

Pos terkait