Serial Puisi Madura (Bagian I) TALEKKO I Oleh : Adrian Pawitra

Ngalèbâdhi bhut-ombhut èbbhâ’ moso ghi-bighiân,

È mosèm nambhârâ’, ghu-lagghu sè èoburi ebbhun,

Pandhengnga mata ghi’ taalang bun-arbun, sambi ngèjhung bi’ saronèn sè ètopè dhâghâ kalowar ra’-ora’ è lè’èrra,

Toju’ kadhibi’ân è bâto karang è pèngghir sèrèng, Mano’ Talekko la padâ ombâr, cè’ locona, cè’ manèssa lèlèbâna,

mano’ sè èsebbhut kèya dhârâ tasè’ amarghâ mèbis bi’ mano’ dhârâ, Buluna potè abâk bu-abu,

cocco’na abâk lanjhâng bân lancip, Èmot ka alè’ sè raddhin, sè maghreggheddhân atè, pon abit bulâ nyarè dhika,

bâdâ èko’imma ma’ tadâ’ kabhârrâ, Du alè’ dhika raddhin tor manès amara talekko, sè ngabbher è bâng-abâng,

pangbângnga ngatang rè-lèrè, Malar moghâ èpastèaghi jhâ’ dhika pajhât pèlèan atè bulâ,

ManokDu Pangèran.. Kabbhulaghi pangaterro abdhi dhâlem, ka alè’ sè raddhin, sè amara Talekko, sè ngapèncotè atè….

Pos terkait